Zwroty, reklamacje, gwarancja

Odstąpienie od umowy – zwroty towarów
 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Sklep internetowy gastromarket.pl dopuszcza możliwość zwrotu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia objęcia przez konsumenta w posiadanie przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@gastromarket.pl bądź też listownie na adres:

  Gastro Market Sp z o.o.

  ul. Widok 13/28
  62-070 Dąbrówka

  Z dopiskiem: "ZWROT – GASTRO MARKET"

  Przed wysyłką towaru prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia dokładnego adresu do wysyłki pod telefonem: 601 725 122 lub mailowo sklep@gastromarket.pl
 2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 4. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres odstąpienia od umowy wskazany w punkcie 1.
 5. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi posiadać oryginalne opakowanie.
 6. Zgodnie z Art. 34 ust.4. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta informujemy, iż konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych
  • świadczenie usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Procedura Reklamacyjna
 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie na adres sklep@gastromarket.pl następujących informacji

  Adres pod jakim znajduje się reklamowany towar
  Telefon kontaktowy
  Numer seryjny urządzenia (jeśli takowy istnieje)
  Numer zamówienia lub numer dokumentu sprzedaży
  Opis uszkodzenia
  Można użyć do tego celu formularza reklamacyjnego który znajduje się na dole strony.

  Po otrzymaniu tych informacji sprzedawca zgłosi reklamację u producenta oraz poinformuje o dalszych krokach postępowania.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa nie będą możliwe Sprzedawca zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – 12 miesiecy
  • korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
  • określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
  WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja obejmuje produkty wprowadzone na polski rynek przez Producenta zwanego dalej Gwarantem.

Uprawnionym w zakresie gwarancji jest podmiot, który zakupił Produkt i jest w jego posiadaniu, zwany dalej „Klientem”. Podmiot, który sprzedał Klientowi Produkt tj. jest wystawił dokument sprzedaży zwany jest dalej Sprzedawcą.

Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na Produkt, począwszy od daty zakupu Produktu przez Klienta określonej w dokumencie zakupu.

Dokument zakupu stanowi podstawę do realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji

Klient zgłasza niesprawność lub zakłócenia w pracy Produktu wyłącznie do Sprzedawcy Produktu, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od dnia, kiedy niesprawność lub zakłócenia w pracy Produktu zostały lub mogły zostać zauważone. Uchybienie temu terminowi skutkuje wygaśnięciem uprawnień z gwarancji

Produkty o wadze poniżej 35 kilogramów Gwarant odbiera i transportuje do miejsca naprawy we własnym zakresie i na swój koszt. Naprawy gwarancyjne Produktów o wadze powyżej 35 kilogramów realizowane są w siedzibie Klienta.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy Produktu w terminie 14 dni roboczych od daty odbioru Produktu od Klienta lub w przypadku Produktów o wadze powyżej 35 kilogramów od daty zgłoszenia niesprawności Produktu lub zakłóceń w jego pracy.

W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Gwaranta

Klientowi przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy tylko wtedy, jeżeli punkt serwisowy Gwaranta stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

W okresie gwarancji wszystkie naprawy spowodowane wadami fizycznymi powstałymi z przyczyn tkwiących w Produkcie Gwarant usuwa nieodpłatnie

Gwarancją nie są w szczególności objęte:

a) czynności, do których wykonania zobowiązany jest Klient w ramach instrukcji obsługi Produktu (np. bieżąca konserwacji, mycie Produktu, itp.).

b) mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia Produktu oraz wywołane nimi wady,

c) uszkodzenia i wady Produktu powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, przykładowo takich jak przepięcia w sieci, wyładowania lub opady atmosferyczne,

d) naprawy Produktów, z których usunięto lub naruszono numery fabryczne i/lub plomby,

e) uszkodzenia i wady Produktu powstałe wskutek jego niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji oraz niewłaściwej, niezgodnej z instrukcją instalacji (o ile dotyczy Produktu),

f) uszkodzenia i wady Produktu powstałe na skutek kontaktu Produktu z cieczami (dot. podzespołów elektrycznych i elektronicznych),

g) uszkodzenia i wady Produktu powstałe na skutek samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w Produkcie,

h) uszkodzenia i wady Produktu powstałe w czasie transportu,

i) uszkodzenia elementów Produktów wykonanych ze szkła,

j) części Produktów zużywające się w trakcie normalnej eksploatacji Produktu,

k) uszkodzenia i wady Produktu powstałe na skutek użytkowania Produktu niezgodnego z przeznaczeniem

.W okresie gwarancji wszystkie naprawy Produktu mogą być wykonywane jedynie przez Gwaranta, z tym że nie dotyczy to czynności, do których zgodnie z instrukcją obsługi, zobowiązany jest Klient w trakcie eksploatacji Produktu.

Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku niezastosowania się do instrukcji obsługi Produktu lub wskazówek i uwag Gwaranta w zakresie obsługi Produktu lub też wykonywania naprawy nie przez Gwaranta.

Wraz z wygaśnięciem gwarancji Gwarant będzie mógł świadczyć usługi serwisowe odpłatnie, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z Klientem

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz, że niniejsza gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Gwarantem jest:

Producent sprzętu wskazany na opakowaniu, reprezentowany przez sprzedawcę:

Gastro Market Sp z o.o. ul Widok 13/21 62-070 Dąbrówka

Pliki do pobrania

Formularz reklamacji/zwrotu
Format: pdf
Regulamin zakupu
Format: pdf
Warunki gwarancji
Format: pdf
ZARZĄDZAJ PLIKAMI COOKIE
Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej